Društvo je bilo registrirano 7.11.1979. Ustanovni občni zbor je potekal v Beltincih v gostilni Benko. Takrat je društvo štelo približno 42 članov. Najprej se je imenovalo Društvo paraplegikov Pomurske regije, sedež je bil v Ljutomeru na Glavnem trgu 2. Sprva smo delovali v obsegu štirih velikih občin: Ljutomer, Gornja Radgona, Murska Sobota in Lendava.

Prostore smo si delili z društvom invalidov Ljutomer, sami prostori pa niso bili primerni za paraplegike, saj nismo imeli dostopa do sanitarij. Druge možnosti takrat nismo imeli. Prvi in ustanovni predsednik društva je bil Franc Stajnko, ki je uspešno vodil društvo vse do leta 1984. Pogoji za izvajanje programov so bili dokaj težavni, saj društvo še ni bilo prepoznavno. Potrebno si je bilo utirati pot v pomurskem prostoru. Financirali smo se iz raznih SIS-ov (samoupravnih interesnih skupnostih), le teh je bilo veliko.

Druga velika težava za delovanje in paraplegike nasploh so bile arhitektonske ovire, ki smo jih srečevali na vsakem koraku. Možnosti prevozov so bile slabe, saj takrat še nismo imeli kombija. Vsi člani so bili odvisni od lastnega prevoza, kar pa je bil prav tako velik problem, saj takrat osebnih avtomobilov ni bilo veliko. Redko kateri član je imel svoj avto. Tudi telefonov člani še nismo imeli, da o drugih medijih sploh ne govorimo. Komunikacija je večinoma potekala le prek dopisov in pošiljanje pošte članom. Kljub temu smo se člani rajši in bolj z veseljem srečevali na društvu in raznih aktivnostih kot se to dogaja sedaj. V začetku se ni plačevalo potnih stroškov in podobnih stvari. Še za razna srečanja so si morali člani del stroškov plačati sami, kljub temu je bila udeležba na raznih aktivnostih velika.

Pri samem ustanavljanju in začetnem delu nam je mnogo pomagal tudi član in predsednik Društva paraplegikov Slovenije Ivan Peršak. Prve kadrovske spremembe so bile v letu 1984, ko je bil izvoljen za predsednika društva Matija Merklin. Sedež društva je bil še vedno na lokaciji v Ljutomeru. Potrebe po bolj kvalitetnem delu in pa čedalje večje število članov so se kazale v želji po novih primernih prostorih. Te želje so se uresničile z pridobitvijo primernih prostorov za tedanje potrebe delovanja v letu 1990, ko smo se preselili na novo lokacijo v Murski Soboti; Arhitekta Novaka 2B. Prostore smo dobili v najem za dobo 4 let. V njih pa smo delovali kar 14 let do pridobitev lastnih prostorov.
Programi so se širili, saj smo izvajali posebne socialne programe, športno dejavnost, prevoze smo izboljšali s pridobitvijo društvenega kombija, s katerim smo lahko vršili prevoze za člane na razne dejavnosti.

Kot eno od redkih regijskih društev smo izvajali program aktiva žena kot interesne dejavnosti, kjer so se članice in člani vključevali v razne programe ročnih del. Obseg dela in število članstva je narekovalo, da je nuja pridobiti lastne in primerne delovno-bivalne prostore.

Pogovori za pridobitev parcele so potekali s takratnim županom mestne občine Murska Sobota g. Antonom Slavicem. Gradbeno parcelo smo nato tudi dobili od metne občine Murska Sobota. Takoj smo začeli s pripravo dokumentacije in drugega za graditev svojih prostorov. Želje so se uresničile v letu 2004, ko smo se končno ustalili na lokaciji Noršinska 14 v Murski Soboti. V vsem tem času smo normalno izvajali programe za vse člane, saj zaradi gradnje same ni bilo omejitev le teh. Gradili smo izključno iz sredstev pridobljenih za investicije. Ne smemo mimo dejstva, da nam je pri realizaciji projekta gradnje v osnovi pomagala Zveza paraplegikov, vsa ostala sredstva smo zbrali s strani občin Prekmurja in Prlekije. Pri tem je potrebno upoštevati neumorno delo in trud takratnega predsednika društva Matije Merklin-a, saj je pridobival velika investicijska sredstva na lokalni ravni, da smo lahko gradnjo zaključili.

Svoje programe smo nemoteno izvajali ves ta čas, aktivni so bili športniki, tako v kegljanju, streljanju, ribolovu, atletiki, ter prizadevne članice v aktivu žena.

V letu 2008, po 24. letih vodenja društva Matije Merklina, je bila izvoljena nova predsednica Marija Magdič, katera je vodila društvo do leta 2012, nato je bil izvoljen novi predsednik Stanko Novak. V obeh volilnih letih so se zamenjali tudi vsi ostali člani organov društva. Vsi bistveni programi za dobro vseh članov se korektno izvajajo, poseben poudarek je na posebnih socialnih programih, ter prevozih članov.

Avtor: Matija Merklin