V delovnem programu 2010 ima Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije devet programov. Ti se financirajo iz Fundacije invalidsko humanitarnih programov (Fiho), iz sredstev občinskih in republiških razpisov, ter v manjši meri iz sredstev donatorjev.

Ti programi so:

PREVOZI PARAPLEGIKOV:
Namen programa je izboljšati kakovost življenja in mobilnost članov ter paraplegikom ob vsakem času omogočiti ustrezen in kakovosten prevoz z društvenim kombi vozilom. Tako članom omogočimo nemoteno sodelovanje na društvenih aktivnostih in prireditvah, s tem pa je omogočeno nemoteno vključevanje v družbeno življenje, hkrati pa rešujemo tudi zdravstvene težave paraplegikov.

POSEBNE SOCIALNE POMOČI -KOMPENZACIJA INVALIDNOSTI:
Spremljali bomo slehernega člana in mu v socialni stiski pomagali. Društvo bo delovalo tudi v preventivi, da bi socialnih stisk bilo čim manj, sodelovali bomo s Centri za soc. delo in DSO. Naš cilj je izboljšati kakovost življenja paraplegikov in tetraplegikov, zmanjšanje negativnih čustev do življenja na vozičku, neposredna vsestranska pomoč za kakovostnejše, boljše življenje.

ŠPORT IN REKREACIJA PARAPLEGIKOV:
Našim članom omogočimo nemoteno delovanje na športnem in rekreativnem področju z namenom ohraniti telesno in duhovno moč ter tekmovalni duh med člani. Tako dosežemo zmanjšanje negativnih zdravstvenih, fizičnih in psihosocialnih posledic poškodbe.

MEDICINSKO TEHNIČNI PRIPOMOČKI:
Namen programa je, da paraplegiku svetujemo in pomagamo nabaviti ustrezen in kakovosten ortopedski pripomoček. Društvo tudi konkretno finančno pomaga pri nakupu le teh, če potreben ortopedski pripomoček zdravstvo ne krije v celoti. Pomagamo tudi pri prilagoditvi osebnega avtomobila na ročno upravljanje.

OHRANJEVANJE ZDRAVJA:
Paraplegiku v sklopu programa omogočimo možnost sodelovanja in izboljšanja psihofizičnega zdravja. Paraplegiki smo še zlasti podvrženi raznim boleznim, zato nem je tak program še posebej pomemben.

PREBIVANJE IN PRILAGAJANJE OKOLJU:
Novim paraplegikom in tetraplegikom pomagamo pri vračanju v domače okolje, v družbo in pri odpravi arhitektonskih ovir. Spremljamo novogradnje in opozarjamo javnost pri prilagoditvi za invalide.

INTERESNE DEJAVNOSTI:
Namen programa je v prvi vrsti druženje in izmenjava izkušenj s sebi enakimi. Populacija članstva je taka, da moramo omenjeni program prilagajati starejši populaciji. Tako razvijamo številne dejavnosti (ženske dejavnosti, pevci, sekcija starejših, mladi…).

INFORMATIVNA DEJAVNOST:
Preko tega programa želimo širšo javnost seznaniti z našim delom, našimi uspehi, problemi. Vsem članom omogočamo pisanje člankov v revijo Paraplegik.

KULTURA:
Aktivno podpiramo možnost udejstvovanja v kulturni dejavnosti; likovnem ustvarjanju, izletih, na razstavah in pri pevskih nastopih.